Změny v oblasti chemické legislativy

Změny v oblasti chemické legislativy.

Pro chod provozu, jakým je Koksochemická výroba (dále jen VK), je kromě výroby několika chemických produktů, charakteristická spotřeba velkého množství a druhů chemických látek a směsí. Nakládání s těmito látkami podléhá Evropské, resp. národní legislativě, jejíž dodržování je velmi přísně sledováno kontrolními orgány, jako jsou Česká inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice, Inspektorát práce a další, nevyjímaje auditorské společnosti.

Od roku 2006, kdy schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen REACH) a od nabytí platnosti Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen CLP) uběhla již řada let, za kterou se na provoze VK provedla dlouhá řada opatření a zásahů v oblasti nakládání s chemickými látkami. Počínaje registrací všech výrobků, vznik uložišť chemických látek, vytvoření systému proškolování pracovníků, přes neustávající kontrolu a aktualizaci všech bezpečnostních listů chemických látek a směsí a tvorbu a aktualizaci Pravidel o bezpečnosti. Toto už je zažité a úspěšně zavedené.

Dalším milníkem na této spletité cestě k vytvoření jednotného evropského systému evidence chemických látek bylo datum 31. 5. 2015. Zatímco pro chemické látky platí CLP již od 1. 12. 2010, k poslednímu květnu 2015 museli i všichni výrobci, resp. dodavatelé chemických směsí přejít na klasifikaci, označování a balení podle CLP. Změna klasifikace směsí přinesla řadu problémů. Když pomineme přeznačení všech skladů, uložišť a potrubí novými piktogramy, pak se jednalo hlavně o změny klasifikací, kdy v řadě případů došlo k jejich zpřísnění, což znamenalo vypracování nových Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, včetně projednání s Krajskou hygienickou stanicí.

Změnu klasifikace doprovází i změna symbolů nebezpečnosti. Vlevo ukázka starých symbolů, vpravo značení dle CLP.


Všechny tyto změny týkající se přechodu na novou klasifikaci podle CLP se promítají i v oblastech jako jsou Prevence závažných havárií, potažmo aktualizací Havarijních plánů a také do označování nebezpečných odpadů. Proto byly při přechodu na nový zákon o prevenci závažných havárií č. 224/2015 Sb., který nabyl platnost 1. 10. 2015, zpracovány do aktualizace Bezpečnostní zprávy Třineckých železáren, a.s. již všechny relevantní chemické látky a směsi, spadající pod dikci tohoto zákona, v nové klasifikaci.

Další kroky, které jsme v této oblasti podnikli, bylo zpracování a vystavení provozní shody s expozičním scénářem. Expoziční scénář je soubor podmínek, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytná k omezení expozice člověka a životního prostředí. Definuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik, potřebná k zajištění bezpečného používání látky. Ve spolupráci s pracovníky Enviformu proběhlo prozkoumání expozičních scénářů, kontroly v provozních podmínkách a propočítání případné expozice. Při následné kontrole se pak vypočtené limity expozice ověřily a vystavil se soulad s expozičním scénářem dané látky. Vystavení písemné provozní shody s podmínkami expozičního scénáře, nám žádná legislativa nepřikazuje. Je to však vstřícný krok pro kontrolní orgány, kdy můžeme takto doložit, že s danými látkami nakládáme správně a následná kontrola je o to jednodušší.

V souvislosti s omezením expozice pracovníků a životního prostředí probíhá v současné době rekonstrukce vzorkování meziproduktů, vyráběných na provoze VK. Vše se přizpůsobuje tomu, aby i vzorkování těchto látek bylo zcela uzavřeným systémem, tak jako je její výroba, skladování a expedice.
Změny v klasifikaci chemických látek a směsí se v neposlední řadě dotkly také novely zákona o ochraně zdraví lidu, který mimo jiné stanovuje, pro které nebezpečné látky a směsi se musí vystavit již zmiňovaná Pravidla o bezpečnosti.

Jak je vidět v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, jejich bezpečným používáním, skladováním a zamezením expozice člověka a životního prostředí se stále něco děje a většina kroků směřuje k minimalizaci rizika při práci s takto nebezpečnými produkty.

V Třinci 31. 5. 2016
Kubiesa Libor (VKp)

error: Obsah je chráněn!!