Pokračování příprav na modernizaci výrobní kapacity koksárenské baterie č.11

Již v roce 2014 byly zpracovány hlavní celky realizační dokumentace pro jednotlivé technologické části KB 11, obsluhovací stroje a příslušné stavební objekty, na jejichž základě probíhaly výběrová řízení na dodávky a realizaci.
Přípravy, které proběhly v roce 2014 a na počátku 2015 byly na základě zpracovaných dokumentací zaměřeny na realizaci výběrových řízení jednotlivých dodavatelů technologií a materiálů nezbytných pro zajištění průběhu MoRe KB 11.
Pro provoz modernizované koksárenské baterie budou v této souvislosti využita v plné míře stávající zařízení, zabezpečující přípravu a dopravu koksovací vsázky, odvod a zpracování surového koksárenského plynu a dopravu a třídění koksu.
Přestože základní výrobní zařízení (koksárenská baterie) je ve vazbě na technologicky související zařízení ve standardním provedení, budou v rámci připravované modernizace řešeny technologické inovace ( po vzoru KB 12 ) směrované k dodržování optimální technologie a tím i maximální úrovně ochrany životního prostředí.
Z ekologického hlediska zajistí modernizace KB 11 stabilizaci a v některých směrech i i snížení zatížení exponované oblasti a to modernizací níže popsané technologie :

• kompletní výměna zdiva KB
V roce 2014 byla provedena výběrová řízení na dodavatele žáromateriálu, na základě kterých byli vybráni jako dodavatelé osvědčení výrobci P-D Refractories (dinasový materiál) a Refrasil ( šamotový materiál ).
Dodavatelem zdících prací bude fa. Piecbud Wróclaw, která bude zajišťovat uskladnění a třídění dodaného žáromateriálu s jeho následným postupným zabudováním do vyzdívky nové KB 11.

• instalace nového technologické zařízení KB (obložení, kleštiny, předloha, stoupačky,
drobná armatura atd.)
Zde byli vybrání a schváleni jako dodavatelé hlavních technologických částí a ocelových konstrukcí KB 11 fa. ZARMEN z Polska a Strojírny a Stavby Třinec. Strojírny a Stavby Třinec budou hlavním dodavatelem odlitků včetně jejich opracování, jakož i zajištěním výroby většiny ocelových konstrukcí, které tvoří součást vlastní KB 11 nebo přilehlých obslužných plošin.
Před vlastní realizací a začátkem výše uvedených akcí bylo nutné vybrat a určit dodavatele vlastních demontážních a demoličních prací, které zajistí šetrnou demontáž nepoužitelných částí technologie a OK jak i dílů určených pro následnou repasi včetně demolice vlastního masivu žáromateriálu koksárenské baterie č.11.
Zde byla vybrána fa. Polanski, která bude zajišťovat po provedených demontážních a demoličních pracích i následné zastřešení a opláštění připraveného prostoru tj. výstavbu hangáru. Jeho účelem je chránit po dobu výstavby nový zděný masiv proti povětrnostním vlivům a zajistit stabilní vnitřní teplotu pro vlastní zdění.

• modernizace stávajících obsluhovacích strojů včetně úpravy převádění plnících
plynů na stropu baterie KB 11 pomocí nového přesavacího stroje, který toto zajistí přes nové ministoupačky s vodními uzávěry. Nově se staví i VPS č.8 (výtlačně-pěchovací stroj), který nahradí starý VPS č.6.
V březnu roku 2015 již byla započata vlastní montáž tohoto nového VPS č.8. Hlavním dodavatelem je fa. Dalselv Design, která zajišťovala tyto dodávky i pro modernizovanou KB 12 v roce 2010 – 2011. Tato firma byla vybrána i pro realizaci a dodávku dalších obslužných strojů pro KB 11( přesávací a vodicí vůz ).
• revize a oprava kouřových kanálů vč. komína.
Tato činnost bude z technických důvodů upřesněna až po odstavení KB 11 z provozu a jejich schlazení. Teprve pak budou provedeny revize a bude stanoven potřebný rozsah oprav.
Současně bude snížených výroby koksu a návazných chemických produktů v období modernizace a rekonstrukce KB 11 využito k rekonstrukci a modernizaci technologicky souvisejících zařízení. Jedná se zejména o:
• Odprášení koksové strany
– modernizace technologických celků odsunu a nakládky odprašků
• Třídění koksu
– modernizace lanového posunovacího zařízení na hrubé a jemné třídírně
koksu.
• Hrubá kondenzace dehtu
– oprava (výměna) technologického zařízení vč. čerpadlovny

Tyto části jsou ve fázi probíhajících výběrů.

Po ukončení generální opravy KB 11 budeme mít v Třinci dvě nové baterie 11 a 12, které budou ročně vyrábět celkem 700 kt koksu pro potřeby vysokých pecí a TŽ,a.s.

Vilém Nevřala

error: Obsah je chráněn!!