Vodní hospodářství koksovny TŽ a.s. – nový kanalizační řád

Vodní hospodářství koksovny TŽ a.s. – nový kanalizační řád

Při výrobě koksu, primárním chlazení v předlohách koksárenských baterií a následném čištění vzniklého koksárenského plynu, vzniká značné množství kondenzátu. Spolu s kondenzáty z rozvodů koksárenského, vysokopecního, konvertorového a směsného plynu v celých Třineckých železárnách se tento zpracovává na jemné kondenzaci dehtu. Zde je svedena i veškerá srážková voda ze záchytných van technologických celků. Tyto vody a kondenzát jsou nejdříve zbaveny dehtu, naftalenu a hrubých mechanických podílů v kondenzačním korábu a rozdělovací nádrži. Část takto předčištěné vody se přečerpává zpětně na koksárenské baterie a zbytek této fenolčpavkové vody, jak je provozně nazvána, je přes čpavkojemy dopraven na provozní soubor Úpravy koksárenských vod.

Koksovna Třinec - Úprava koksárenských vod

Obr. č.1  Úprava koksárenských vod

Zde dochází k dočištění dehtovitých látek a fenolčpavková voda je dále přečerpávána na provozní soubor deamonizace, kde je zbavena volného a vázaného čpavku a částečně kyanidů. Takto upravená voda je akumulována v nádržích. Z těchto je po naplnění odebírán vzorek a laboratorní analýza je porovnávána s limity Kanalizačního řádu, který stanovuje, jakou kvalitu musí mít odpadní voda vypouštěná na čistírnu odpadních vod. Nejdůležitější sledované hodnoty zde jsou právě dehtovité podíly, fenol, čpavek, kyanidy, pH a další. Pokud vzorky splňují dané parametry, je voda přečerpána potrubím o délce zhruba 5 km na čistírnu odpadních vod v Třinci Konské. Odběry vzorků pro laboratorní analýzu neprobíhají pouze na konci čistícího cyklu, ale i v jeho průběhu, pro ověření funkce jednotlivých částí technologie.

V roce 2014 zveřejnila společnost SmVaK Ostrava a.s. na úřední desce města Třinec návrh nového kanalizačního řádu stokové sítě města Třinec podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaný dokument přinášel řadu podstatných změn v množství a kvalitě vypouštěných fenolčpavkových vod na čistírnu odpadních vod. V následném připomínkovém řízení pak zástupci koksovny a odboru životního prostředí TŽ a.s. vedli řadu jednání s vedením čistírny odpadních vod v Třinci Konské, patřící společnosti SmVak Ostrava.

Na těchto schůzkách byl brány v potaz jak zpřísňující se nároky na kvalitu vypouštěných vod vyplývající z legislativy, tak technologické možnosti provozu Koksochemické výroby a zároveň splnění zvýšených nároků na kvalitu vypouštěných vod s přijatelným ekonomickým zatížením.
Největším problémem se jevilo množství čpavku v těchto vodách při zachování pH v mezích 7 – 12. V navrhovaném kanalizačním řádu byl požadavek snížit NH4+ o 150mg/l. V praxi to znamená, že na odháněcí koloně čpavku, bude použito podstatně větší množství hydroxidu sodného, který sníží vázaný čpavek z fenolčpavkové vody. Celý čistící proces odpadní vody bude tak ekonomicky značně nákladnější, ale to jsou náklady nutné, byť ekonomicky nevratné.

Na zpřísnění limitů znečištění odpadních vod se koksovna připravila již s předstihem. Výstavbou zcela nové odháněcí kolony čpavku si tak zabezpečila možnost těchto hodnot bezpečně dosáhnout. Na starých odháněčích čpavku by toto nebylo technicky možné.

Koksovna Třinec - Čpavkojem

Obr. č.2  Čpavkojem

Rovněž celkové množství vypouštěných vod bylo podstatně sníženo. Problematickou částí bylo i nastavení řešení krizových stavů, kdy buďto výpadkem technologie na jedné, či druhé straně anebo přispěním přírodních vlivů (např. dlouhotrvající sucha) mohou nastat situace, kdy bude zapotřebí snížit nátok na čistírnu odpadních vod, případně jej na dobu nezbytně nutnou zastavit úplně. Vzájemnou konzultací byly vzaty v úvahu veškeré retenční kapacity pro možnost překlenutí nejhoršího období a nastaveny časové relace pro omezení a pro přerušení vypouštění fenolčpavkových vod z Koksovny TŽ a.s. na čistírnu odpadních vod SmVaK Ostrava.

Provoz Koksochemická výroba TŽ a.s. je nejen připraven plnit všechny dohodnuté limity v novém kanalizačním řádu, ale je připraven provést potřebné kroky k dalšímu snížení znečištění ve fenolčpavkových vodách vypouštěných na čističku odpadních vod. Prioritní snahou v tomto směru je přínos ke zdravému životnímu prostředí.

error: Obsah je chráněn!!