Vodní hospodářství koksovny

Vodní hospodářství koksovny

Provoz VK Koksochemická výroba potřebuje ke svému provozu velké množství různých druhů vod. Pro představu jen odběr průmyslové vody, jinak také povrchové přídavné vody, který je realizován Energetikou Třinec z vodního toku Olše, představuje ročně přes 900 tisíc metrů krychlových. Důležitá je samozřejmě i voda pitná, které se ročně spotřebuje více než 15 tisíc metrů krychlových. Ale tím výčet nekončí. Používají se i různě upravené vody, jako například voda koupelenská, což je zdravotně nezávadná voda pro účely mytí; voda demineralizovaná a další.

Při nakládání s těmito vodami se provoz Koksochemické výroby řídí rozsáhlou legislativou, především však zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Tato legislativa je následně rozpracována do vnitropodnikových předpisů, kterými jsou Technicko – organizační pokyn a pro potřeby samotného provozu pak Pracovní postup – „Vodní hospodářství a ochrana čistoty vod na provoze VK Koksochemická výroba“.

Má-li voda sloužit svému účelu dobře, je velmi důležité hlídat její kvalitu. Tak například chladící vody (obr. 1), tyto slouží v technologii k chlazení médií a agregátů a musí splňovat řadu kvalitativních vlastností, aby nedocházelo například ke korozi nebo zanášení potrubí, zarůstání chladícího okruhu řasami a podobně. Pro tento účel se do vod dávkují různá činidla, která udržují vodu takzvaně živou. Tato chladící voda, stejně jako vody jiné, je pravidelně laboratorně rozborována a na základě výsledků těchto vzorků, je přistupováno k dalším krokům. Například je třeba pravidelně odpouštět část této vody a doplňovat vodou čerstvou. Kvalita pitné vody, stejně jako vody koupelenské, je samozřejmě kontrolována velmi často a přísně.

Koksovna Třinec - Obr. 1 Chladící věže

Obr. 1 Chladící věže

Velké množství vody je také zapotřebí k mokrému hašení koksu (obr. 2). I zde se zabraňuje plýtvání a to tím, že veškerá přebytečná voda je pod hasící věží svedena zpět do jímek hašení a doplňuje se tedy jen voda odpařená.

Koksovna Třinec - Obr. 2 Mokré hašení koksu
Obr. 1 Chladící věže Velké množství vody je také zapotřebí k mokrému hašení koksu (obr. 2). I zde se zabraňuje plýtvání a to tím, že veškerá přebytečná voda je pod hasící věží svedena zpět do jímek hašení a doplňuje se tedy jen voda odpařená.

Množství odběru všech druhů vod je měřeno kalibrovanými průtokoměry. Pravidelně je toto množství porovnáváno s dlouhodobými průměry, aby byl co nejdříve zjištěn netypický nárůst, který by svědčil o případném úniku například z poškozeného potrubí. V takovémto případě je ihned přistoupeno k odstranění závady.

Samostatnou kapitolou je voda odpadní. Při výrobě koksu, primárním chlazení koksárenského plynu v předlohách koksárenských baterií a následném čištění vzniklého koksárenského plynu, vzniká značné množství kondenzátu. Spolu s kondenzátem z plynového potrubí z rozvodu koksárenského plynu v celých Třineckých železárnách se tento zpracovává na provoze Jemná kondenzace dehtu. Zde je svedena i veškerá voda ze srážek do záchytných van technologických celků. Tyto vody a kondenzát jsou nejdříve zbaveny dehtu a hrubých mechanických podílů v kondenzačním korábu a rozdělovací nádrži. Část takto předčištěné vody se spotřebovává zpětně na koksárenských bateriích a zbytek této fenolčpavkové vody, jak je provozně nazvána, je přes čpavkojemy dopraven na provoz Úprava koksárenských vod.

Zde dochází k dočištění dehtovitých látek a fenolčpavková voda je dále přečerpávána na provoz Deamonizace, kde je zbavena volného a vázaného čpavku a částečně kyanidů. Takto upravená voda je akumulována v nádržích. Z těchto je po naplnění odebírán vzorek a laboratorní analýza je porovnávána s limity Kanalizačního řádu, který stanovuje, jakou kvalitu musí mít odpadní voda vypouštěná na Městskou čistírnu odpadních vod. Nejdůležitější sledované hodnoty zde jsou právě dehtovité podíly, fenol, čpavek, kyanidy, pH a další. Pokud vzorky splňují dané parametry, je voda přečerpána potrubím o délce zhruba 5 km na Městskou čistírnu odpadních vod. Odběry vzorků pro laboratorní analýzu neprobíhají pouze na konci čistícího cyklu, ale i v jeho průběhu, pro ověření funkce jednotlivých částí technologie.

Další odpadní vodou je srážková voda z plochy celé koksovny a provozu druhotných surovin, mimo záchytné vany technologických celků. Tato je svedena do hloubkové kanalizace, kterou je dopravována do jímek výtoku č. 6 a z něj přečerpávána na Koncovou čistírnu odpadních vod č. 1, která je ve správě Energetiky Třinec, a. s. Než tato voda opustí koksovnu, je znovu ovzorkována a analyzována. I pro ni platí limity ze zvláštní tabulky, která je rovněž součástí Kanalizačního řádu. Pokud by došlo k navýšení hlídaných limitů, jako jsou kyanidy, fenol a další, dojde k okamžité kontrole technologie, zda nedochází k úniku závadných látek.

Hospodaření s vodami, čištění odpadních vod a minimalizace rizik při skladování a manipulaci se závadnými látkami jsou velmi důležité činnosti, nezbytné pro bezproblémový chod provozu VK Koksochemická výroba. Velký důraz je zde kladen na prevenci vzniku ekologické závady či snad havárie. Že jsme na tomto poli úspěšní, dokazují i výsledky častých kontrol a auditů, které byly doposud vždy bez závad.

V Třinci 2. 6. 2014
Ing. Kubiesa Libor
technolog VK Koksochemická výroba

error: Obsah je chráněn!!