Zahájení vyzdívání nové koksárenské baterie č. 11

Počátkem roku 2016, konkrétně 4. 1. 2016, byly zahájeny činnosti spojené s položením první vrstvy dinasového materiálu pro KB 11
Dne 5. 1. 2016 byla za účasti generálního ředitele TŽ a.s. Ing. Jana Czudka, výrobního ředitele Ing. Česlava Marka a technického ředitele Ing. Henryka Huczaly slavnostně položena první dinasová cihla. Od tohoto dne se rozeběhly všechny činnosti spojené s vyzdíváním jednotlivých částí (zóny a vrstvy) žáruvzdorného masivu nové KB 11.
Hlavním dodavatelem zdících prací a činností s nimi spojených je fa Piecbud Wróclaw se svým subdodavatelem Teplotechnou Ostrava.

Jednalo se zejména o činnosti:
– příprava materiálů a jejich rozčlenění dle jednotlivých vrstev zdění ve skladech;
– doprava materiálů ze skladu na stavbu dle denního harmonogramu výstavby;
– postupné zdění jednotlivých vrstev s kontrolou technického dozoru Hutního Projektu Frýdek – Místek
– průběžné zaměřování os nových topných stěn regenerátorů a následně koksovacích komor.

Hlavní pozornost byla soustředěna na dodržení předepsaných rozměrových a rovinných tolerancí při vyzdívkách, které mají zásadní význam pro návaznost na již existující technologické zařízeni (kotevní sloupy – kleštiny), nebo zařízení, které bude v průběhu prací (např. obkládací desky) a po jejich ukončení montováno a kompletováno.
První z celkem pěti zón zdění KB 11 byla dokončena dne 1. 2. 2016 a po kontrole rozměrových tolerancí byla zahájeno dne 2. 2. 2016 zdění II. zóny.

Termíny vyzdění jednotlivých zón:
I. zóna 4. 1 – 1. 2. 2016
II. zóna 2. 2 – 18. 2. 2016
III. zóna 19. 2 – 25. 3. 2016
IV. zóna 29. 4 – 8. 4. 2016
V. zóna 11. 4 – 2. 5. 2016

Souběžně s postupem těchto prací probíhala výroba, opracování a montáž jednotlivých technologických dílů a celků, které pro hlavního dodavatele technologie fy Zarmen realizuje jeho subdodavatel Strojírny a Stavby. Pro Strojírny a Stavby zajišťují Slévarny Třinec výroby odlitků (obkládací desky, zárubně pecních dveří, dveře atd.) s jejich následným opracováním. Jednotlivé díly a montované celky jsou následně předávány firmě Zarmen.
Ta provádí nejen pravidelné přejímky a kontroly montáže těchto dílů, ale průběžně na místě stavby pokračuje v přípravných činnostech pro montáže nových nebo repasovaných technologických částí.
Jedná se např. o tyto části:

– zavěšení obkládacích desek na kleštiny;
– kompletace spodního kotvení kleštin;
– repase sekčních armatur na rozvodech směsného a koksárenského plynu;
– instalace kotevních šrouby pro kolejiště výtlačného a pěchovacího stroje;
– pokládání pásnic a přípravné činnosti pro pokládku kolejí vodicího vozu v části koksové rampy.

Hlavní objem těchto montáží bude zahájen až po ukončení zdění V. zóny.
Jednou z hlavních a samostatných etap výstavby jsou montáže obslužných strojů potřebných pro uvedení KB č. 11 do provozu. Hlavním projektantem a dodavatelem je fa Dalselv Design. Zde, stejně jako na technologii, probíhají práce spojené s výrobou, dodávkou
a montáží jednotlivých strojních celků.

V první etapě se jedná o tyto stroje:
– nový výtlačný a pěchovací stroj č. 8 (obr. 7) – v současné fázi již probíhají individuální zkoušky jednotlivých částí. Tento stroj bude kompletně odzkoušen a seřízen na KB 12 ještě před samotným uvedením KB 11 do provozu;
– vodící vůz č. 2 – probíhá postupná montáž dílčích OK na hlavní nosný rám stroje;
– převáděcí vůz – probíhá výroba jednotlivých dílů.

Na doprovodných stavbách této akce, kterými jsou rekonstrukce hrubé kondenzace dehtu
a odprášení koksové strany koksárenských baterií (obr. 8), se postupně realizují stavební úpravy těchto objektů a následně počátkem dubna i výměny a modernizace nosných částí technologie.

Na hrubé kondenzaci dehtu se jedná o tyto rekonstrukce:
– kompletní rekonstrukce čerpadlovny;
– výměna části potrubních rozvodů a čerpací techniky;
– instalace nového hrubého odlučovače dehtu.
Pro odprášení koksové strany KB se připravuje po již provedených stavebních úpravách:
– instalace nového potrubí a komínu na výstupu vzdušiny za ventilátory;
– nová dopravní trasa (rotační podavače, elevátory, šneky …) odsunu odprašků z filtrů včetně vlhčícího šneku pro nakládku prachu do vagónu.

Veškeré tyto činnosti a přípravy směřují k dokončení potřebných prací dle harmonogramu stavby tak, aby byl dodržen plánovaný termín uvedení KB 11 do provozu dne 1. 11. 2016.
Tyto závěry potvrdil i 3. kontrolní den GR konaný dne 14.4.2016, kde za účasti všech firem podílejících se na jednotlivých dodávkách stavby bylo potvrzení dodržení plánovaných termínů ReMo KB 11.

Vilém Nevřala

error: Obsah je chráněn!!