Příprava bezemisního vzorkování meziproduktů na provoze.

Na provoze Koksochemická výroba se kromě jiných produktů vyrábí i benzol a dehet. Surový koksárenský benzol, stejně jako vysokoteplotní černouhelný dehet, byly v roce 2010 zaregistrovány jako meziprodukty, což jsou látky, které jsou vyráběny a spotřebovávány nebo používány pro účely chemické výroby, aby byly přeměněny na jinou látku. V tomto případě se jedná o izolované meziprodukty – přepravované (jsou přepravovány nebo dodávány k další výrobě nebo syntéze). 

Dehet vzniká z dehtového kondenzátu z koksárenského plynu oddělením od vody a benzol se získává vypíráním z koksárenského plynu na benzolových pračkách pracím olejem a následnou destilací na odháněči benzolových par. Oba dva produkty jsou železničními cisternami expedovány k odběratelům.

V roce 2006 schválil Evropský parlament Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (dále jen ECHA), který nabyl platnost 1. 6. 2007. Toto nařízení má zajistit nejpozději od roku 2020 používání pouze chemických látek se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje zdraví člověka a životní prostřed.

současný odběr vzorků

Současný způsob odběru vzorku benzolu.

Registrace zmíněných látek jako meziproduktů umožnila předložit při registraci méně povinných informací, bylo však nutné vystavit potvrzení (doložení), že látka se vyrábí anebo používá za tzv. „Přísně kontrolovaných podmínek“. Znamená to mimo jiné například, že látka je přísně kontrolována pomocí technických prostředků během celého životního cyklu, že jsou využity procesní a kontrolní technologie pro minimalizaci emisí a následného působení látek a že s látkou zachází pouze řádně vyškolení a pověření zaměstnanci.

Dle nařízení REACH posouzení přísně kontrolovaných podmínek během běžného provozu ve výrobě a použití meziproduktu zahrnuje kontrolu (mimo jiné):
– zavedené procesní a kontrolní technologie, které minimalizují emise a následné expozice během celého životního cyklu meziproduktu.

Při stanovování přísně kontrolovaných podmínek pro manipulaci s meziproduktem je třeba vzít v úvahu tyto body (mimo jiné):
– systém je třeba navrhnout takovým způsobem, aby se minimalizovala možnost expozice pracovníků a životního prostředí během plnění, vyprazdňování i odběru vzorků.

Minimalizace emisí platí samozřejmě pro celý proces výroby. Tento je na provoze VK zajištěný hermetizací a odvodem plynů do potrubí koksárenského plynu na straně sání turboodsávače. Takto jsou zabezpečeny všechny nádrže včetně nakládacího uzlu železničních vozů. Zbývá tedy dořešit plně bezemisní odběr vzorků. V současné době probíhá odběr odpuštěním do vzorkovací láhve (vždy ve venkovním prostředí) s tím, že je pracovník plně zabezpečen ochrannými prostředky, jako jsou rukavice, brýle či štít a ochranou dýchacích cest ve formě polomasky proti organickým i anorganickým plynům a výparům v kombinaci s filtrem proti pevným částicím a aerosolům.

Schéma nového vzorkování

Schéma nového vzorkování

V Pokynech pro meziprodukty agentury ECHA jsou v příkladových studiích uvedeny různé druhy možností, jak zabezpečit odběr vzorků bez emise. Jedná se o rukavicové boxy, vakuové vzorkovače s místním odsáváním a podobně. V provozních podmínkách koksovny lze podobné systémy použít jen velmi ztěžka. Odběry vzorků zde probíhají ve venkovním prostředí a musí se tedy brát zřetel na klimatické podmínky v zimě. Bylo osloveno několik firem a následně byla ve výběrovém řízení vybrána firma Regom instruments s.r.o., která po specifikaci požadavků našeho provozu navrhla možný způsob řešení.

Jedná se o odběr přes třícestný vzorkovací ventil, na který je našroubována jedna část bezúkapového, samouzavíracího fitingu. Druhá část tohoto fitingu je našroubována na víčko vzorkovací láhve. Principem tedy bude odběr, kdy se láhev propojí nacvaknutím obou fitingů do sebe, naplní se vzorkem a po rozdělení obou rychlospojek je vzorkovací láhev připravena k transportu do laboratoře. Ve víčku láhve je ještě další výstup, který je hadičkou propojen s uhlíkovým filtrem. Přes něj je odfiltrována vzdušnina z plněné lahve.

Tento způsob odběru by tedy měl zabezpečit zcela uzavřený systém vzorkování. Nutno podotknout, že je jakousi revolucí. Pokud se osvědčí a my věříme, že ano, bude příkladem ostatním firmám, které řeší obdobný problém. Prozatím jsme totiž nezaregistrovali, že by někdo zcela bezemisní odběr vzorků realizoval. Takto plánujeme v první etapě zabezpečit vzorkování surového koksárenského benzolu a pracího oleje. Druhý jmenovaný není sice meziproduktem, ale je částečně benzolem nasycen a proto tento způsob vzorkování zavedeme i u něj. Navíc nejde jen o dodržování litery zákona.

Bezemisní vzorkování v první řadě chrání zdraví zaměstnanců a zabraňuje úniku do životního prostředí. U karcinogenní látky jako benzol je tedy obezřetnost na místě. Proto i když bude tento způsob odběru vzorků zcela bezpečný, bude obsluha i nadále preventivně používat veškeré současné ochranné pracovní pomůcky.

V Třinci 13. 6. 2016
Kubiesa Libor (VKp)

error: Obsah je chráněn!!