Zahájení komplexních zkoušek nové koksárenské baterie č.12

Tento článek bude stručně a v hlavních rysech navazovat na předchozí zveřejněný v závěru roku 2010. Zde byly nastíněny základní údaje o generální opravě KB č.12, jejích technických parametrech a ekologických přínosech.

Poslední měsíce před prvním obsazením uhelnou vsázkou, vytlačením prvního koksu a uvedením KB 12 do zkušebního provozu byly vyplněny mnoha kontrolami dokončovaného technologického zařízení a jeho zkouškami. Hlavní pozornost byla soustředěna při dokončování technologie na montáž a kompletaci :

– plynové předlohy a čistícího zařízení předloh
– ručních a regulačních plynových klap
– odsávacího potrubí surového koksárenského plynu a polnic
– potřebných elektroinstalací a prvků měření a regulace
– potrubních rozvodů jednotlivých médií ( zkrápěcí čpavkové vody, hydroinjektáže, stlačeného vzduchu, páry, průmyslové vody, kyslíku)

Průběžně byla pozornost věnována kontrolám teplotního režimu KB č.12 se zaměřením na dodržení vytápěcí křivky, nárůstům zdiva a seřizování kleštin pro vyvinutí optimálních kotevních tlaku na zdivo baterie.
Jednou z hlavních a samostatných kapitol bylo dokončování a montáže obslužných strojů potřebných pro uvedení KB č.12 do provozu. Zde stejně intenzívně jako na technologii KB č.12 probíhaly zkoušky, seřizování a postupné zaškolování obsluh a údržby na nové systémy strojů. Jednalo se v první etapě o :

– výtlačný a pěchovací stroj č.5
– vodící vůz č.1
– převaděcí vůz

Veškeré tyto přípravy směřovaly k dokončení potřebných prací tak, aby byl dodržen termín vytlačení prvního koksu z KB č.12 dne 25.1.2011.
Splnění tohoto termínu předpokládalo provést zaplynění příslušných agregátů a obsazení koksárenské baterie uhelnou vsázkou dne 23.1.2011. Tento proces byl zahájen za účasti investičního ředitele Ing. Jana Czudka a pracovníků jak koksochemického provozu tak zodpovědných odborných dodavatelských firem. Značným přínosem pro zdárný průběh byla i aktivní účast pracovníků údržby koksárenských baterií.

Dnes již víme, že veškerá snaha o splnění plánovaného termínu byla úspěšná a na nové koksárenské baterie č.12 byly zahájeny komplexní zkoušky. Poté bude následovat uvedení do zkušebního provozu dne 20.2.2011.
Tímto však proces postupného náběhu baterie na svůj plný výrobní výkon nekončí. Dosažení plné výrobní kapacity se očekává po dvouměsíčním postupném náběhu. Po tuto dobu bude nutné věnovat ještě nemalé úsilí seřizování a nastavování technologických a provozních mezí jednotlivých agregátů pro dosažení optimálních provozních hodnot, dosažení ekologických limitů a hlavně bezpečného provozu.

Celá tato činnost není jen zaměřena na dosažení výroby kvalitního vysokopecního koksu, koksárenského plynu a zlepšení ekologie, ale i na dosažení předpokládané životnosti celého zařízení, která by měla být nejméně 20 let.

Vilém Nevřala

error: Obsah je chráněn!!