Generalní oprava KB 12 v Třinci

Dne 19.10.2010 bylo v rámci GO KB 12 zahájeno vysušování koksárenské baterie č.12. Tato akce je milníkem ve výstavbě celé GO KB 12 z hlediska dodržení plánovaných termínů a hlavně ke splnění konečného termínu daného obsazením baterie uhelnou vsázkou a následně vytlačením prvního koksu.
Vysušování je činností při které se postupně zapalují hořáky s koksárenským plynem v jednotlivých komorách, které budou tímto postupně vyhřívány až k dosažení příslušných teplot pro přeřazení na vlastní otop. Celá doba vysoušení se předpokládá 75 dnů.
Z hlediska konstrukce se jedná se o koksárenskou baterii typu P 1, jež je modernizovanou verzí původně německé Koppersovy pece s recirkulačním topením. KB 12 se skládá ze 72 koksovacích komor rozmístěných do 2 bloků, každý po 36 komorách.

Jednotlivé koksárenské baterie procházejí po uplynutí jejich životnosti generálními opravami, po nichž jsou opět zařazeny do výrobní linky.
To platilo i pro koksárenskou baterii č. 12. Nutnost generální opravy vyplynula ze špatného stavu žárovzdorných vyzdívek, které tvořily nosnou kostru celého agregátu. Oprava po provedených demolicích byla zahájena výstavbou nové základové desky v únoru tohoto roku. Od března probíhala výstavba kouřových kanálů a pokračovala položením první dinasové tvarovky 10.5.2010. Vyzdění celé KB 12 bylo ukončeno 27.8.2010 a výstavba pokračuje následnou montáží technologie a ocelových konstrukcí. Komplexně bude výstavba ukončena 25.1.2011 kdy se plánuje obsazení prvních komor uhelnou vsázkou.
Přestože základní výrobní zařízení (koksárenská baterie) je ve vazbě na technologicky související zařízení ve standardním provedení, jsou v rámci modernizace řešeny některé technologické inovace směrované především na zvýšení produktivity práce, hygienu a ekologii.
Jedna z nejvyšších pozorností bude věnována ochraně ovzduší. Všechny tradiční zdroje znečišťování ovzduší na baterii budou řešeny tak, aby emise znečišťujících látek byly co nejvíce zachyceny v účinných odlučovačích.

I když současná ani budoucí výrobní kapacita koksovny nepokrývá zcela potřebu koksu na vlastních vysokých pecích neuvažuje se s navýšením výroby. Ta je limitována na současné úrovni i kapacitou zařízení pro odsiřování koksárenského plynu, bez něhož nelze koksárenskou výrobu provozovat.
S určitým časovým odstupem od generální opravy KB 12 by pak mělo dojít k obdobné formě obnovy i u KB 11. Tím bude pro budoucnost zachována koksárenská výroba v Třineckých železárnách ve výši, která je minimem z hlediska ekonomické efektivnosti a maximem z hlediska ekologické únosnosti lokality.

GO KB 12 se týká hlavně modernizací níže popsané technologie :

• kompletní výměna zdiva KB vč. kouřových kanálů,
• instalace nového technologické zařízení KB (obložení, kleštiny, předloha, stoupačky, drobná armatura atd.),
• modernizace stávajících obsluhovacích strojů
• revize a oprava komína.
• rekonstrukce hašení koksu.

Současně bylo snížení výroby koksu a návazných chemických produktů v období generální opravy KB 12 využito k rekonstrukci a modernizaci technologicky souvisejících zařízení. Jedná se zejména o:

• Přípravu koksovací vsázky
– obnova a modernizace vzduchotechniky na mlýnici uhlí a sušení koksu

• Třídění koksu
– výměna stávajících mokrých odlučovačů na hrubé třídírně koksu za účinnější suché odlučovače,
– zakrytování dopravních pásů na hrubé a jemné třídírně z důvodu účinnějšího odsávání prachu
– modernizace třídičů koksu na jemné třídírně koksu.

• Chemické provozy
– oprava (výměna) technologického zařízení vč. čerpadlovny na hrubé kondenzaci,
– instalace speciálního čerpacího zařízení pro čerpání dehtových kalů na dopravní pás koksovací vsázky do uhelné věže,
– výstavba nové kolony (odháněče amoniaku) v deamonizaci čpavkové vody,
– rekonstrukce benzolové absorpce
– rekonstrukce čpavkárny

Generální oprava KB 12 s navazujícími technologiemi je tedy hlavně zaměřena na dodržování optimální technologie, kvality a maximální úrovně ochrany životního prostředí.

error: Obsah je chráněn!!