Vzorkování surového koksárenského benzolu bez emisí v praxi

Vzorkování surového koksárenského benzolu bez emisí v praxi

V roce 2016 proběhla na provoze VK Koksochemická výroba příprava na bez emisní vzorkování surového koksárenského benzolu, což je meziprodukt, který se zde vyrábí. Benzol se získává vypíráním z koksárenského plynu na benzolových pračkách pracím olejem a následnou destilací na odháněči benzolových par. K odběratelům je expedován železničními cisternami.

K tomuto kroku bylo přistoupeno v reakci na Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), které má zajistit nejpozději od roku 2020 používání pouze chemických látek se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí.

Pro surový koksárenský benzol, od výroby na provoze benzolová destilace po upotřebení u odběratelů, platí „Přísně kontrolované podmínky“. Znamená to mimo jiné například, že látka je přísně kontrolována pomocí technických prostředků během celého životního cyklu, že jsou využity procesní a kontrolní technologie pro minimalizaci emisí a následného působení látek a že s látkou zachází pouze řádně vyškolení a pověření zaměstnanci

Koksovna Třinec Obr. č. 1 Schéma bez expozičního odběru vzorku

Obr. č. 1 Schéma bez expozičního odběru vzorku

Celý výrobní cyklus benzolu je uzavřený – všechny nádrže a případná místa vzniku emisí jsou hermeticky uzavřeny a odsávány do koksárenského plynu. Pouze odběr vzorků probíhal do vzorkovací láhve a nebyl tedy zcela bezemisní.

Byla zvolena nejvhodnější varianta odběru, který bude možno provádět i v nepříznivých klimatických podmínkách a samozřejmě provedení celého odběrového místa bude spolehlivé a jednoduché na údržbu. Jedná se o odběr přes třícestný vzorkovací ventil, který je umístěn v odběrovém rameni osazeném průtokoměrem. Přes toto rameno je neustálý průtok média, zaručující čerstvý vzorek. Odpadá tím odpouštění usazeného vzorku ze slepé, odběrové odbočky do trychtýře s odtokovým potrubím. Škrticí klapka na hlavním potrubí pak zajišťuje případnou ruční regulaci průtoku odběrovým ramenem. (viz obr. č. 1)

Na vzorkovací ventil, je našroubována jedna část bez úkapové, samouzavírací rychlospojky. Druhá část této rychlospojky je napojena na teflonovou hadičku, která je těsně spojena šroubením s víčkem vzorkovací láhve. Principem tedy je odběr, kdy se láhev propojí nacvaknutím obou spojek do sebe, naplní se vzorkem a po rozdělení obou rychlospojek je zajištěno oboustranné, těsné uzavření odběrového segmentu. Ve víčku láhve je ještě další výstup, který je teflonovou hadičkou propojen s uhlíkovým filtrem. Přes něj je odfiltrována vzdušnina z plněné lahve. Tato hadička je dělena uzávěrem, rovněž teflonovým, který se po nabrání vzorku uzavře a tím je celá láhev vzorku připravena k transportu. (viz obr. č. 2)

Koksovna Třinec Obr. č. 2 Schéma transportu vzorku
Tento způsob odběru zabezpečuje zcela uzavřený systém vzorkování bez expozice zaměstnance anebo životního prostředí. Na obrázcích č. 3a, 3b je vidět reálný stav všech segmentů, včetně skutečného zapojení na odběrovém místě.
Koksovna Třinec
Koksovna Třinec

V letošním roce přistupujeme k řešení odběru vzorku dalšího meziproduktu koksovny a to je černouhelný dehet. Zde je situace složitější. Toto médium je husté a nelze zde uplatnit stejný systém, jako u benzolu. Řešení tohoto odběrového místa je nyní připravováno ve spolupráci s Třineckou projekcí, a.s.


V Třinci 29. 5. 2017
Kubiesa Libor (VKp)

error: Obsah je chráněn!!