Odborné vzdělávání pracovníků koksovny v Třinci

Firma, která chce zvyšovat svou výkonnost a být úspěšná, musí zajistit svým zaměstnancům efektivní vzdělávání a věnovat jejich rozvoji stále více prostoru. Toto se stává přidanou hodnotou jak pro každého jednotlivce, tak pro zaměstnavatele. Progrese technického pokroku nutí člověka k získávání nových znalostí a dovedností z hlediska jeho budoucích potřeb. Připravenost na změny a flexibilita se stává základním kamenem úspěchu.

Organizační záležitosti v souvislosti se vzděláváním zaměstnanců na koksovně má na starosti vedoucím provozu pověřený zaměstnanec pro vzdělávání. Jedná se zejména o vystavování požadavků na vzdělávání, zajišťování periodického školení ve spolupráci s příslušným realizátorem školení na provoze apod.

Na koksovně, stejně jako na jiných provozech TŽ, a.s., se po celý rok sleduje plnění kvalifikačních požadavků, tedy požadovaných znalostí, vědomostí a dovedností potřebných k řádnému výkonu pracovních činností na konkrétním pracovním místě. V následujícím grafu č. 1 je uvedeno porovnání skutečného procenta plnění kvalifikačních požadavků v jednotlivých měsících roku 2016 na provoze VK s plánovaným procentem plnění za celé TŽ, a.s.

Graf č. 1 

graf č.1

Plnění kvalifikačních požadavků na koksovně v roce 2016

Nejdůležitějším druhem přípravy zaměstnanců je příprava profesní, která je úzce spjata s výkonem dané profese. Prioritně jsou zajišťovány kurzy vyplývající z popisu daného pracovního místa. Celkem se různých školení, kurzů, konferencí a seminářů za rok 2016 zúčastnilo 330 zaměstnanců koksovny. V největším počtu byly v roce 2016 realizovány základní a periodické kurzy různých druhů svařování (159 osob), školení 1. pomoci (38 osob), vyhláška č. 50/1978Sb. (27 osob), obsluha transportních zařízení (13 osob), školení obsluhy tlakových nádob (11 osob), práce ve výškách (11 osob), ovládání jeřábů a zdvihadel (10 osob) atd. Dále je zde celá řada dalších druhů školení jako manažerská příprava, jazyková příprava a počítačová příprava, vzdělávání k systému kvality a EMS. Množství vystavených požadavků v jednotlivých měsících roku 2016 je znázorněno v grafu č. 2.

Smluvními dodavateli těchto vzdělávacích akcí jsou společnosti Trisia, a.s., Enviform, a.s. a Střední odborná škola TŽ. Konference, semináře a kurzy u externích firem jsou od loňského roku zajišťovány oddělením PPp – Personální rozvoj.

Graf č. 2 

Vystavování požadavků na školení na koksovně v roce 2016
Kromě výše uvedené přípravy probíhá interní vzdělávání přímo na pracovištích. To má za úkol zajistit optimální připravenost zaměstnanců k zabezpečení plynulosti procesů probíhajících v celé firmě. Jsou to například technologická školení, bezpečnostní školení, školení o požární ochraně, školení v oblasti prevence závažných havárií atd. Pro interní vzdělávání je využívána aplikace Firemní akademie v Lotus Notes. 

Tato aplikace byla vytvořena pro elektronické řízení interních vzdělávacích akcí, sdílení poznatků, vzájemnou diskusi a ukládání informací. Je volně přístupná všem zaměstnancům.
Pro představu zde uvádím několik statistických čísel. Koksovna má cca 380 zaměstnanců a v roce 2016 bylo přes Firemní akademii proškoleno 354 zaměstnanců našeho provozu, což v souhrnu představuje 1024 proškolených hodin (pouze přes Firemní akademii). Nejpočetněji je zastoupeno periodické školení zdvihacích zařízení (školení vazačů břemen, ovládaní zdvihadel a jeřábů), školení obsluhy tlakových nádob a plynových zařízení nebo školení protiplynových čet – viz Tabulka č. 1.


Název vzdělávací akce Počet osob
Chemické látky a směsi (pověřené osoby) 1
Školení záchranářských a údržbářských protiplynových čet 27
Školení provozních a havarijních protiplynových čet 34
Školení obsluhy plynových zařízení 13
Školení obsluhy tlakových nádob 75
Školení vazačů břemen 109
Ovládání jeřábů A 7
Zdvihadla a jeřáby O2 86
Instruktáž předsedů OIK k inventurám 1
Školení týmu pro skleníkové plyny 1
Celkový součet 354

Tabulka č. 1

Tabulka č.1

Závěrem lze konstatovat, že vzdělávání na provoze Koksochemická výroba je zajišťováno v souladu se systémem vzdělávání v TŽ, jehož cílem je udržení a rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců. Věříme, že i možnost dalšího vzdělávání bude motivovat mladou generaci při volbě budoucího povolání.

V Třinci 25. 4. 2017
Ing. Kubiesa Libor
technolog VK Koksochemická výroba

error: Obsah je chráněn!!