Vývoj implementace REACH na koksovně TŽ, a.s.

Vývoj a implementace REACH na koksovně v Třinci

Provoz koksovny, kromě výroby chemických produktů (koksárenský plyn, surový benzol, černouhelný dehet, kyselina sírová a síran amonný), používá ke své činnosti velké množství chemických látek a směsí. Spotřebují se zde stovky tun kyseliny sírové, hydroxidu sodného, draselného a řada dalších nebezpečných chemických látek a směsí (dále jen NCHLS).

V roce 2007 nabylo platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále jen REACH). Toto nařízení má zajistit nejpozději od roku 2020 používání pouze chemických látek se známými vlastnostmi a to způsobem, který nepoškozuje zdraví člověka a životní prostředí. Dále pak v roce 2009 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen CLP). Jeho hlavním cílem je mimo jiné vytvoření jednotného mezinárodního systému, který zajistí vysokou ochranu lidského zdraví a životního prostředí, volný pohyb látek, směsí a předmětů.

Příkazem Generálního ředitele TŽ, a.s. byl následně jmenován tým pro implementaci REACH. Jeho cílem bylo zajistit registraci všech vyráběných látek a meziproduktů ve stanovených termínech s minimálními náklady.

Pro koksovnu to znamenalo zajistit identifikaci látek, podléhajících tomuto nařízení a provést jejich registraci. Postupně byly do roku 2010 zaregistrovány všechny produkty. Vysokoteplotní černouhelný dehet a surový koksárenský benzol jako izolované meziprodukty – přepravované (jsou přepravovány nebo dodávány k další výrobě nebo syntéze). Oba dva produkty jsou železničními cisternami expedovány k odběratelům. Dále pak byla zaregistrovaná kyselina sírová jako izolovaný meziprodukt – na místě (výroba a syntéza jiných látek z tohoto meziproduktu se uskutečňuje na stejném místě). Kyselina sírová se na koksovně používá k výrobě síranu amonného. Rovněž byl registrován koksárenský plyn a síran amonný.

Registrace meziproduktů znamenala vystavení potvrzení (doložení), že látka se vyrábí anebo používá za tzv. „Přísně kontrolovaných podmínek“. Mimo jiné například, že látka je přísně kontrolována pomocí technických prostředků během celého životního cyklu, že jsou využity procesní a kontrolní technologie pro minimalizaci emisí a následného působení látek a že s látkou zachází pouze řádně vyškolení a pověření zaměstnanci. K těmto vyráběným produktům bylo nutné rovněž vypracovat Bezpečnostní listy (dále jen BL) dle nařízení REACH.

BL obsahuje informace a pokyny pro první pomoc, bezpečnou manipulaci, pokyny pro bezpečné nakládání s látkou, bezpečné skladování a také pokyny pro likvidaci zbytků látky a obalu. Předepisuje povinné označování obalů, upozorňuje na možná rizika při používání a specifikuje osobní ochranné pomůcky pro bezpečné používání. V současné době jsou již všechny bezpečnostní listy našich výrobků i používaných chemických látek a směsí podle změnového nařízení komise (EU) 2015/830, které přikazuje používat v těchto již pouze novou klasifikaci chemických látek, podle CLP.
Minimalizace emisí je na provoze VK zajištěna hermetizací a odvodem plynů do potrubí koksárenského plynu na straně sání turboodsávače. Bezemisní odběr vzorků jednotlivých médií byl dořešen následně.

Pro zacházení s některými chemickými látkami, klasifikovanými např. jako toxické, žíravé, karcinogenní a další, musí být zpracována „Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci“ s těmito chemickými látkami. Text pravidel je před vydáním projednán s orgánem veřejného zdraví – Krajskou hygienickou stanicí.

Koksovna Třinec
Pro používání nebezpečných chemických látek platí řada přísných opatření. Úložiště těchto látek musí být vybavena bezpečnostními prvky, jako jsou záchytné vany, hasicí přístroje, lékárničky, pitná voda a také platné Bezpečnostní listy a Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci. Všechny obaly, originální i náhradní, všechny dveře uložišť a místa, kde se chemické látky mohou nacházet, pak musí být opatřeny barevnými piktogramy, označujícími nebezpečnost těchto látek a směsí. Přesné označení, jednotlivé druhy piktogramů, jsou uvedeny v BL.
Koksovna Třinec
Další kroky, které byly v této oblasti podniknuty, bylo zpracování a vystavení provozní shody s expozičním scénářem, což je soubor podmínek, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytná k omezení expozice člověka a životního prostředí. Proběhlo prozkoumání expozičních scénářů, kontroly v provozních podmínkách a propočítání případné expozice.
Každý rok, probíhá na koksovně několik auditů, které prověřují rovněž plnění chemické legislativy. Dosud nebyl zaznamenán žádný podstatný prohřešek, což znamená, že v tomto směru si koksovna vede velmi dobře.

error: Obsah je chráněn!!