Automatický systém řízení hasícího vozu a koksové rampy

Koksovna Třinec - automatizace

Automatizace zažívá celosvětový rozmach ve všech odvětvích včetně hutního průmyslu. Také my na provoze Koksochemické výroby držíme krok s tímto trendem a postupně zavádíme, či zvedáme úroveň ASŘ různých technologických zařízení a celků. V současné době se intenzivně věnujeme automatickému systému řízení hasícího vozu a koksové rampy koksárenských baterií. Hasící vůz vedený elektro lokomotivou slouží k přepravě žhavého koksu pod hasící věž, kde dojde k uhašení koksu pomocí vody. Uhašený koks následně vysype na koksovou rampu, kde je ponechán po dobu dvaceti minut, během kterých dojde k odpaření zbytku vody a k jeho zchladnutí na vzduchu. Z koksové rampy se již odpařený a zchladnutý koks přesune na dopravníkový pás pomocí shrnovacích vozíků. Cílem tohoto úkolu je plně automatický provoz obou těchto zařízení.

Tato investiční akce je ve své podstatě rozdělena do tří samostatných etap. První etapa byla zaměřena na úpravy koksové rampy. K zabezpečení plynulého odsunu koksu se instalovaly nové zábrany vyrobené z hardoxové oceli, které se umístily po celé délce koksové rampy. Zároveň proběhla montáž zařízení sloužícího k regulaci teploty shrnovaného koksu na dopravní pás. Jedná se o potrubní rozvod užitkové vody, který je ve čtyřech místech osazen sadou trysek směřujících na dopravní pás s přepravovaným koksem. Teplotu shrnovaného koksu snímají termokamery, následné vyhodnocení měření provádí programovatelný logický automat, který podle potřeby spouští jednotlivé vodní trysky. Poslední částí byla úprava rozvodu stlačeného vzduchu na koksové rampě pro potřeby termokamer a radarů. Realizace první etapy byla zahájena 1. ledna letošního roku a ukončena byla k poslednímu dni února.

Druhá etapa této investiční akce je zaměřená na úpravu ovládání ramen dvou shrnovacích vozíků umístěných na koksové rampě. Původně bylo jejich ovládání čistě mechanické, dva ramena pracující na pákovém principu byla spolu spřažena pevnou tyčí. Nově se pevná tyč nahradila hydraulickým pístem, pro zabezpečení variabilní délky spřažené části. Samozřejmostí je, že se vozík dovybavil malou hydraulickou stanicí k ovládání posunu pístu. Díky této úpravě je možné volit mezi pracovní a klidovou polohou ramen. Úprava prvního vozíku byla realizována 24. dubna, úprava druhého vozíku je naplánovaná na 20. června.

Poslední neboli třetí etapa realizace je zaměřená na tvorbu nových či úpravu stávajících ocelových konstrukcí a zajištění bezpečnosti. V hasicí věži se vymění rošt sloužící k zalévání žhavého koksu vodou. Nový rošt bude mít možnost použití trysek různých průměrů pro zajištění rovnoměrného hašení koksu. Stávající ocelové konstrukce se doplní o nové nosníky a konzoly pro instalaci speciálního RCoax kabelu, díky kterému bude zajištěná bezdrátová komunikace z bezpečnosti dosahující úrovně SIL 3. Dále se vytvoří nové schodiště mezi studenou kolejí vodicího vozu a koksovou rampou. Pro zajištění bezpečnosti se celý úsek pohybu hasicího vozu oplotí. Vstup do kolejiště bude umožněn přes branky osazené speciálními zámky s elektronicky hlídaným vstupem. Součásti této části je i instalace kamerového systému pro vzdálené monitorování zařízení. Realizace třetí etapy odstartovala 1. června a její ukončení se předpokládá 31. července.

Souběžně s realizací technologické části probíhají i veškeré elektroinstalace pod dohledem kolegů z VI. K tomuto útvaru patří i programátoři, kteří od samého začátku tvoří software potřebný k automatickému chodu těchto zařízení. V současné době zvládá hasící vůz již většinu svých operací v automatickém režimu, prozatím za stálého dozoru strojníků. U shrnovacích vozíků bylo započato s prvními testy jejich automatického chodu ve vazbě na ovládání ramen i samotného polohování zařízení. Po ukončení montáží všech dnes ještě chybějících částí nového zařízení, nás bude čekat ještě doladění těchto nových systémů pro automatické řízení. Tato část bude velmi zdlouhavá, jelikož její podstatou je řešení všech netypických provozních stavů. Nicméně pevně věříme, že společnými silami dojdeme k námi vytýčenému cíli.

B.Cieślar, V.Nevřala

error: Obsah je chráněn!!