10 let provozování PCI

V říjnu loňského roku to bylo deset let od spuštění výroby prachového uhlí pro injektáž do vysokých pecí. Od této doby proběhlo pár zásadních změn.
PCI (pulverized coal injection) zahrnuje výrobu prachového uhlí (mletí a sušení) a samotnou injektáž do vysokých pecí. Surové uhlí je drceno ve vertikálním válcovém mlýně na požadovanou granulometrii a zároveň vysušováno horkými spalinami. Výsledkem je prachové uhlí o zrnitosti pod 90 μm a s obsahem vody max. 1,5 %. Takto připravené uhlí je dopravováno injektážním potrubím přes distributor do vysokých pecí.
Černé uhlí vhodné pro injektáž do vysokých pecí je pečlivě vybíráno. Musí splňovat určité parametry, aby bylo vhodné jak pro proces mletí a sušení, tak pro samotnou injektáž do vysokých pecí. V současné době se používá uhlí od lokálních dodavatelů, ze kterých se řízeným dávkováním připravuje jeho směs.
Při změně typu uhlí nastaly problémy s jeho přísunem do válcového mlýnu. Časté kolísání přísunu uhlí do mlýna způsobovalo vysoké vibrace. Následkem bylo odstavení výroby, v některých případech dokonce omezení injektáže do vysokých pecí. Původní čtyři dusíková děla nebyly vhodné, protože sfoukávaly uhlí pouze lokálně do čtyř míst. Proto se v roce 2016 instalovalo 56 pulzních trysek v kónusové části zásobníku. Četnost a režim sfoukávání si nyní může operátor sám nastavit, dle aktuálního chodu.
Jedno z nejužších míst, které bylo nutné řešit, byl ventilátor pro zvýšení tlaku vysokopecního plynu. Při vzniku jakékoliv poruchy docházelo k odstavení výroby prachového uhlí. I přes rychlou reakci pro odstranění poruchy, nebyly dostatečné zásoby pro bezpečné najetí na plnou koksovou vsázku. Proto se v roce 2017 během středních oprav instaloval další stejný ventilátor jako 100% náhrada.
V roce 2016, po téměř tříletém provozu mlýnice, byly mlecí válce a segmenty mlecího stolu opotřebeny natolik, že byla nutná jejich výměna. Jelikož se jednalo o první výměnu tohoto rozsahu, byli přizvání zástupci údržby z USS Košice, jako odborná asistence. Na výměně se pracovalo nepřetržitě 5 dní. Z důvodů vysokých nákladů a časové náročnosti této výměny, byla v roce 2018 přizvána specializovaná firma Castolin. Ta se zabývá i navařováním mlecích válců a segmentů mlecího stolu tvrdokovem. Toto navaření bylo provedeno do 48 h a prodloužilo výměnu jednotlivých dílů o další dva roky. Tento způsob opravy se osvědčil, proto se v roce 2020 a 2022 opakoval. Hlavním přínosem je úspora času a nákladů na opravu. Způsob této opravy nelze provádět do nekonečna, proto v letošním roce během střední opravy, se opět přistoupí ke kompletní výměně mlecích kol a segmentů mlecího stolu.
Z důvodu častých netěsností na kulových ventilech plnícího potrubí, byl v roce 2019 jeden ze čtyř ventilů nahrazen za nový ventil s kupolovým uzávěrem. Cílem této výměny bylo zvýšení životnosti ventilu, snížení nákladů na jeho opravu a zamezení omezení injektáže prachového uhlí do vysoké pece během jeho výměny. Po roce provozování bez poruch se tento ventil jevil jako vhodná alternativa a výměna dalších kulových ventilů proběhla v letech 2021 a 2022.
V letošním roce nás během SO čekají opravy většího rozsahu. Nejnáročnější akce bude výměna převodovky mlýnu, výměna mlecích kol a segmentů mlecího stolu.
Rovněž musím zdůraznit, že udržet nepřetržitý chod PCI je velmi náročný. Jakákoliv vzniklá mimořádná událost, které má za následek odstavení výroby a omezení injektáže do vysokých pecí, okamžitě staví na nohy týmy odborníků jak z údržby, tak z provozu. Díky kvalitní prediktivní údržbě a vysokému nasazení operátorů a strojníků jsou tyto nežádoucí stavy minimalizovány. Větší opravy se plánují společně s provozem VO s dostatečně velkým předstihem.
Na závěr musím napsat, že i přes výše uvedené problémy, které nastaly během deseti let provozu PCI, jsme byli schopni zpracovat 2,7 mil. tun černého uhlí.

Zpracoval: Martin Samiec, 23. 2. 2024

error: Obsah je chráněn!!